PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena właściwości mechanicznych w symulacji rozkładu naprężeń w układzie implant – łącznik
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics, Medical University of Warsaw, Poland
 
2
Department of Biomaterials and Medical Appliances, Silesian University of Technology
 
 
Data akceptacji: 27-03-2023
 
 
Data publikacji: 27-03-2023
 
 
Prosthodontics 2023;73(1):29-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Doskonalenie metod leczenia implantoprotetycznego oraz rozwój materiałoznawstwa dyktuje potrzebę prowadzenia badań oceniających także właściwości mechaniczne i fizykochemiczne łączników implantologicznych w celu właściwego ich doboru. Podjęcie próby określenia przydatności łączników ceramicznych i hybrydowych na podstawie badań ma istotne znaczenie dla praktyki klinicznej.

Cel pracy:
Ocena właściwości mechanicznych w symulacji rozkładu naprężeń w układzie implant - łącznik hybrydowy oraz implant - łącznik całoceramiczny, wykonana metodą elementów skończonych (MES).

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano układ: implant Replace Select Tapered Rp o średnicy 4.3 mm i długości 13 mm - łącznik hybrydowy metalowo-ceramiczny oraz analogiczny implant Replace Select Tapered Rp - łącznik indywidualny wykonany w całości z materiału ceramicznego. Opracowano modele geometryczne elementów składowych układu: implantu, śruby łącznika, łącznika hybrydowego składającego się z platformy ze stopu tytanu Ti6Al4V ELI i pierścienia ceramicznego oraz łącznika całoceramicznego. Przygotowano model fizyczny na bazie dokumentacji technicznej. Badania symulacyjne wykonano w programie ANSYS Workbench zgodnie z założeniami normy, gdzie wygenerowano krzywe zmęczeniowe Wöhlera w celu określenia potencjalnych obszarów zagrożonych uszkodzeniem.

Wyniki:
Układ całoceramiczny, jak również układ hybrydowy nie przekroczyły dopuszczalnej granicy naprężeń. Wyniki uzyskane w badaniu symulacyjnym potwierdziły nieskończoną trwałość konstrukcji.

Wnioski:
Analiza MES i otrzymane wyniki minimalnych wartości wytrzymałości świadczą o stabilności badanych konstrukcji. Żaden z układów zarówno hybrydowy, jak i całoceramiczny nie przekroczył granicy plastyczności materiału.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top