PL EN
O czasopiśmie
 
Czasopismo Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics, wydawane jest od 1965 roku, obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik. Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.

Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne Ori ginal articles, prace poglądowe Review articles, opisy przypadków i technik zabiegowych Case reports, doniesienia wstępne Short communications, listy do redakcji Letters to the Editor / Correspondence. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty Editorials, takie jak biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie Redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów. W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji.

Prace do druku należy przygotowywać zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org).

Redakcja Protetyki Stomatologicznej / Prosthodontics stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism ( Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) z marca 2011, opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (http://publicationethics.org).

W badaniach klinicznych Redakcja zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), a także przestrzeganie zasad określonych w Deklaracji Helsińskiej (1975) z późniejszymi zmianami (1983).
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783