PL EN

O czasopiśmie

 
Czasopismo Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics, wydawane jest od 1965 roku, obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik. Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.
Zgodnie z uchwałą wydawcy od numeru 1/2023 czasopismo będzie wydawane wyłącznie w wersji online,
dostępne na stronie www.protetstomatol.pl

Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne Ori ginal articles, prace poglądowe Review articles, opisy przypadków i technik zabiegowych Case reports, doniesienia wstępne Short communications, listy do redakcji Letters to the Editor / Correspondence. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty Editorials, takie jak biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie Redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów. W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji.

Prace do druku należy przygotowywać zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org).

Redakcja Protetyki Stomatologicznej / Prosthodontics stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism ( Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) z marca 2011, opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (http://publicationethics.org).

W badaniach klinicznych Redakcja zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), a także przestrzeganie zasad określonych w Deklaracji Helsińskiej (1975) z późniejszymi zmianami (1983).
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top