PL EN

Instrukcje dla autorów

 
Czasopismo Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics wydawane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, gerostomatologii oraz pokrewnym dziedzinom naukowym. Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne (Original articles), prace poglądowe (Review articles), opisy przypadków i technik zabiegowych (Case reports), doniesienia wstępne (Short communications). Prace poglądowe powinny być oparte na bazach literaturowych. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty (Editorials) takie jak biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie Redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

Prace do druku należy przygotowywać zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors) (http://www.icmje.org). Redakcja „Protetyki Stomatologicznej / Prosthodontics” stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej (COPE http://publicationethics.org).

Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics przyjmuje prace tylko w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Editorial System, który gwarantuje pełną logistykę składanych publikacji, łącznie z procedurą recenzowania pracy. System zapewnia podwójną anonimowość: autora(ów) względem recenzentów oraz recenzentów względem autora(ów), a także recenzentów względem siebie. Każda publikacja jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują pracę z druku.

Autorzy proszeni są o składanie prac do publikacji w Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics poprzez stronę: www.protetstomatol.pl

Korespondencję (nie związaną z publikacją) prosimy przesyłać na adres e-mail: protetyka@pts.net.pl

Dostępny jest również kontakt bezpośredni z Redaktorem Naczelnym:

Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii; ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, tel.: 48 22 116 64 70 lub
e-mail: elzbieta.mierzwinska-nastalska@wum.edu.pl

Kryteria przyjmowanych publikacji


Prace przyjmowane są w wersji polsko-angielskiej, polskiej i angielskiej. Artykuły powinny koncentrować się na jednym temacie; opierać się na prawidłowych hipotezach i właściwych metodach analizy statystycznej, warunkujących uzyskanie wyników, na podstawie których będą określane wnioski.

Prawidłowo złożona publikacja powinna zawierać następujące, osobne pliki:
1. Pismo przewodnie opisane w pliku jako CoverLetter
2. Stronę tytułową jako Title
3. Teksty streszczeń w językach polskim i angielskim jako Abstrakty
4. Tekst publikacji w języku polskim jako TekstPL, w języku angielskim jako TextENG
5. Tabele jako Table
6. Opisy rycin jako FigureDescription
7. Ryciny jako Ryc 1 (Fig 1), kolejne ryciny to Ryc2 (Fig 2), Ryc3 (Fig3), itd.

Po złożeniu publikacji zostanie jej nadany numer porządkowy, na który należy się powoływać przy wszelkiej korespondencji związanej z daną publikacją. Po otrzymaniu recenzji, autorzy są zobowiązani do poprawy i niezwłocznego odesłania poprawionych plików pracy. Korekta autorska powinna być zatwierdzona w trybie natychmiastowym, ale nie dłużej niż w ciągu sześciu dni od dnia otrzymania.

Pismo przewodnie (Cover letter)
Pismo przewodnie musi być podpisane przez wszystkich współautorów i kierownika jednostki zatrudniającej pierwszego autora i powinno zawierać:
1. Jasno i krótko przedstawione główne powody, dla których artykuł wart jest publikacji w Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics.
2. Oświadczenie, że praca nie była publikowana lub zgłoszona do druku w innym czasopiśmie.
3. Oświadczenie, że wszyscy współautorzy zapoznali się z finalną wersją pracy i aprobują ją do druku.
4. Oświadczenie, że wszystkie materiały dołączone do pracy posiadają prawa autorskie lub pisemna zgoda właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiałów w publikacji.
5. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz PTS.

Pismo przewodnie (Cover letter) powinno być zeskanowane i jako plik.pdf dołączone do składanej publikacji, a jego oryginał przesłany pocztą na adres Redaktora Naczelnego.

Strona tytułowa
Zapisana w oddzielnym pliku tekstowym powinna zawierać angielski i polski tytuł publikacji, imiona i nazwiska wszystkich autorów wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym; miejsca zatrudnienia, stopień lub tytuł naukowy imię i nazwisko kierownika jednostki, a także adres, telefon, e-mail jednostki, w której pracuje autor odpowiedzialny za korespondencję.

Streszczenia i hasła indeksowe
Streszczenia w językach polskim i angielskim należy umieścić w osobnym pliku, poprzedzone tytułem pracy bez nazwisk autorów. Streszczenie powinno zawierać nie mniej niż 150 i nie więcej niż 250 słów. W pracach oryginalnych powinno być zapisane jako streszczenie strukturalne zawierające części: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski lub podsumowanie. Wszystkie części należy pisać w jednym akapicie poprzedzając każdą część jednym z ww. podtytułów.

Pod angielskim i polskim streszczeniem umieszcza się hasła indeksowe (zaleca się podawanie nie więcej niż pięciu słów kluczowych).

Tekst publikacji
Tekst artykułu należy przekazać w formacie programu MS Word w oddzielnych plikach tekst polski i tekst angielski. Na początku należy podać tytuł, a następnie główny tekst pracy. Wszystkie części tekstu pracy pisane 12-punktową czcionką należy sformatować z podwójnym odstępem i marginesami 3 cm z każdej strony.
W pracach oryginalnych (badawczych) tekst należy podzielić na rozdziały: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski lub Podsumowanie. Dłuższe publikacje mogą wymagać wprowadzenia dodatkowych podtytułów. Inne typy publikacji jak opisy przypadków i przeglądy literatury mogą być przedstawiane w innym układzie. W tekście nie mogą być umieszczone informacje pozwalające na identyfikację ośrodka, z którego pochodzi praca.

Wstęp
We wstępie należy przedstawić kontekst oraz tło podjętych badań, określić główny problem i jego znaczenie. Należy opisać główny cel badania lub podać hipotezę badawczą.

Materiał i metody
Część ta powinna zawierać tylko te informacje, którymi będzie dysponował na etapie ustalania protokołu badawczego i prowadzenia badań. Wszystkie dane, które pozyskano w trakcie realizacji badania powinny być zawarte w „wynikach”. Należy opisać dobrane grupy badawcze z określeniem czynników włączenia i wykluczenia z grupy badawczej. Opisać grupę kontrolną. Szczegółowo opisać planowane do zastosowania metody, materiały, instrumenty i urządzenia z podaniem w nawiasie nazwy producenta i kraju pochodzenia. Badania, które są przedmiotem publikacji powinny być przeprowadzone w sposób etyczny i odpowiedzialny, zgodny z przyjętymi standardami, a wyniki przedstawione w sposób jasny i uczciwy. Nazwiska badaczy oraz nazwy łacińskie w tekście piszemy kursywą. W przypadku badań inwazyjnych i doświadczalnych wykonanych na ludziach lub/i zwierzętach należy umieścić informację, że badania zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Konwencji Helsińskiej oraz uzyskały pozytywną opinię lokalnej Komisji Bioetycznej (z podaniem numeru takiej opinii).

Analiza statystyczna
Dokonane obliczenia statystyczne należy opisać na tyle szczegółowo, aby czytelnik uzyskując dane źródłowe mógł sam dokonać ich weryfikacji oraz podać zastosowane metody statystyczne i nazwę oprogramowania za pomocą którego dokonano obliczeń.

Wyniki
Wyniki należy przedstawić w tekście w logicznej kolejności, podkreślając najważniejsze rezultaty uzyskane podczas przeprowadzonego badania.

Dyskusja
W dyskusji należy podkreślić nowe i najważniejsze aspekty przeprowadzonego badania i wnioski jakie z nich można wyciągnąć. Wyniki należy porównać z wynikami innych autorów z poruszanego obszaru badawczego z zaznaczeniem ograniczeń, które mogły wpływać na uzyskane rezultaty. Pożyteczne może być podjęcie próby określenia wpływu wyników na przyszłe badania oraz praktykę kliniczną. Końcowe konkluzje należy skonfrontować z postawionymi celami.

Piśmiennictwo
Za wybór odpowiednich cytowań odpowiada autor. Należy cytować tylko oryginalne prace opublikowane w innych czasopismach, w tym również te, które publikowano dotąd na dany temat w Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics. Unikać cytowania podręczników i nie powoływać się na streszczenia artykułów oraz streszczenia lub sprawozdania z kongresów bądź konferencji naukowych. Piśmiennictwo ułożyć zgodnie z kolejnością cytowania w tekście, numerując każdą kolejną pozycję cyfrą arabską i zapisując ją w górnym indeksie za znakiem przestankowym lub za nazwiskiem cytowanego autora. Pozycję piśmiennictwa rozpoczyna się od nowego wiersza i redaguje następująco: nazwiska wszystkich autorów, z inicjałami imion bez kropek, tytuł pracy, skrót tytułu cytowanego czasopisma wg Index Medicus, rok wydania, tom, zeszyt: pierwsza i ostatnia strona pracy.

Przykład:
1. Wassel RW, Steele JG: Considerations when planning occusal rehabilitation. A review of the literature. Int Dent J 1998; 48: 571-581.

Wszystkie pozycje ze spisu piśmiennictwa należy cytować w tekście pracy.

Tabele
Tabele należy zapisać w osobnym pliku i ponumerować cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście. Tabela powinna zawierać tytuł, umieszczony nad tabelą oraz opis pod tabelą. Każdej kolumnie/ rzędowi należy nadać krótki nagłówek. Wszystkie tabele należy cytować we właściwych fragmentach tekstu.

Ilustracje
Wszystkie wykresy, rysunki lub fotografie ilustrujące tekst powinny być ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością, z jaką pojawiają się w tekście. Ryciny powinny być przesłane w oddzielnych plikach, a kolorowe ryciny powinny zachowywać naturalne barwy. Podpisy pod ilustracjami trzeba umieścić w osobnym pliku tekstowym w kolejności zgodnej z ich numeracją w tekście.

Anonimowość pacjenta
Jeśli nie uzyskano pisemnej zgody pacjenta na publikację zdjęcia, które umożliwia jego rozpoznanie, należy zasłonić na fotografii oczy danej osoby lub spowodować w inny sposób, aby pozostała nierozpoznana. W przypadku uzyskania pisemnej zgody pacjenta na publikację zdjęć, dokument ten należy załączyć w formie osobnego pliku do pracy.

Skróty
Należy stosować jedynie ogólnie przyjęte i znane skróty oraz unikać stosowania skrótów w tytule. Skróty należy rozwinąć i wyjaśnić w tekście po pierwszym ich użyciu.

Prawa autorskie
Artykuł zakwalifikowany do druku staje się własnością „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics”, którego prawa posiada Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Prace są chronione prawem autorskim i nie mogą być publikowane gdzie indziej, w jakimkolwiek języku bez zgody redakcji.

Procedura recenzowania


Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z Wytycznymi Etycznymi dla Recenzentów Naukowych (Ethical Guidelines for Peer Reviewers), opracowanymi przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) (http://publicationethics.org):
1. Recenzenci dobierani są wg kompetencji w danej dziedzinie.
2. Recenzent nie może pochodzić z tej samej placówki, w której zatrudniony jest autor publikacji.
3. Recenzent może odmówić oceny pracy, jeżeli nie czuje się kompetentny w danej dziedzinie.
4. Ocena pracy dokonywana jest przez dwóch recenzentów, tzw. metodą „podwójnej ślepej próby”, co znaczy, że recenzent nie wie czyją pracę ocenia, a autor nie wie, przez kogo jest recenzowany.
5. W przypadku wystąpienia różnic w ocenie pracy, może być powołany trzeci recenzent (również anonimowo).

Oświadczenie o etyce publikacyjnej i nierzetelności naukowej
Stanowisko Redakcji „Protetyki Stomatologicznej / Prosthodontics” w sprawie etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej jest oparte na wytycznych COPE (Commitee on Publication Ethics http://publicationethics.org).

Wszystkie przedkładane prace są oceniane pod kątem ich merytorycznej zawartości oraz decyzji odnośnie dopuszczeniu do dalszych etapów oceny (recenzji), żadne inne czynniki (w tym religijne, rasowe, społeczne czy też komercyjne) nie mają wpływu na ocenę.

W przypadku odrzucenia publikacji, Redakcja działa zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Retraction Guidelines” opracowanymi przez COPE (http://publicationethics.org).
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top