PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ dodatku nanosrebra na właściwości mechaniczne tworzywa akrylowego stosowanego do wykonywania protez dentystycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Dental Technology, Medical University of Lodz, Polska
 
2
Materials Science University Lab, Medical University of Lodz, Polska
 
3
"Dynamo Lab” Academic Laboratory of Movement and Human Physical Performance, Medical University of Lodz, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-10-2023
 
 
Data akceptacji: 15-12-2023
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Magdalena Kula   

Department of Dental Technology, Medical University of Lodz, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(4):350-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Tworzywo akrylowe jest materiałem powszechnie stosowanym w stomatologii, jednak wykonywane z jego użyciem uzupełnienia w znacznym stopniu zasiedlane są przez bakterie czy grzyby. Wspomniane mikroorganizmy są główną przyczyną stanów zapalnych jamy ustnej. Tworzywa akrylowe od co najmniej dekady modyfikowane są dodatkiem nanosrebra, które wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne. Podejmowane są badania, które pozwolą na określenie odpowiedniego stężenia nanosrebra, które nie obniży właściwości mechanicznych tworzywa akrylowego

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku nanosrebra na wybrane właściwości tworzywa akrylowego.

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano tworzywo akrylowe termoutwardzalne Vertex Rapid Simplified. W każdym z badań próbki podzielono na 5 grup, kontrolną oraz 4 badawcze poddane modyfikacji nanocząstkami srebra firmy Sigma – Aldrich w stężeniach wagowych: 0,01%, 0,05%, 0,3% i 0,6%. Badano twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie oraz wytrzymałość na ściskanie. Do analizy statystycznej w przypadku rozkładu zgodnego z rozkładem normalnym zastosowano test F Welcha z testem post – hoc Scheffe. W przypadku braku zgodności z rozkładem normalnym zastosowano test Kruskalla – Wallisa.

Wyniki:
Wyniki uzyskane z pomiarów udarności z karbem wskazują na znaczną poprawę udarności wszystkich 4 grup próbek po dodaniu do nich nanosrebra, dodatkowo analiza statystyczna wskazała na różnice istotne statystycznie. Najwyższą udarność równą 0,63 J/cm2 zaobserwowano dla próbek z 0,3% wag. nanosrebra.

Wnioski:
Nanosrebro w zastosowanych stężeniach nie wykazuje negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne tworzywa akrylowego i może być wykorzystywane w wykonawstwie protez stomatologicznych ze względu na swoje bakteriobójcze i grzybobójcze działanie.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top