PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena poziomu satysfakcji i jakości życia pacjentów leczonych z zastosowaniem dolnej protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Prosthodontics, Medical University of Warsaw
 
 
Data akceptacji: 17-08-2022
 
 
Data publikacji: 06-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Bujak
WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):231-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Całkowite protezy konwencjonalne mimo wielu niedoskonałości są ekonomiczną i konwencjonalną formą rehabilitacji protetycznej bezzębnych pacjentów. Słaba retencja i stabilizacja wykonanych uzupełnień protetycznych jest jednak częstym problemem, szczególnie w przypadku bezzębnej żuchwy, uniemożliwiającym użytkownikom protez sprawne funkcjonowanie. Powstaje zatem pytanie czy pojedynczy implant może być alternatywą dla metody leczenia z wykorzystaniem dwóch implantów jako elementów oporowych dla dolnej protezy całkowitej. Możliwość szerszego zastosowania tej metody w codziennej praktyce klinicznej może być szansą dla pacjentów o niskim statusie socjalno-ekonomicznym, a mających trudności adaptacyjne do użytkowanych konwencjonalnych uzupełnień protetycznych.

Cel pracy:
Ocena poziomu satysfakcji pacjentów i jakości życia po zastosowaniu pojedynczego implantu jako elementu oporowego dla dolnej protezy typu overdenture (OVD) w porównaniu do wcześniej użytkowanych protez konwencjonalnych.

Materiał i metody:
Badanie objęło 31 pacjentów bezzębnych w obrębie szczęki i żuchwy, którzy co najmniej od 12 miesięcy użytkowali całkowite uzupełnienia protetyczne. U tych pacjentów występowały problemy adaptacyjne, spowodowane głównie słabą retencją i stabilizacją dolnej protezy całkowitej. Procedura chirurgiczna polegała na wprowadzeniu implantu w linii pośrodkowej żuchwy. Do określenia poziomu satysfakcji z użytkowanych protez zastosowano skalę ocen będących odpowiedzią na pytania zawarte w ankiecie.

Wyniki:
Analiza wyników dotycząca poziomu satysfakcji pacjentów z użytkowanych całkowitych uzupełnień protetycznych wykonanych konwencjonalnie oraz protez typu overdenture wspartych o pojedynczy implant wykazuje redukcję poziomu dyskomfortu związanego z użytkowaniem protez poprzez zastosowanie wszczepu do poprawy retencji i stabilizacji uzupełnienia protetycznego.

Wnioski:
1. Zastosowanie pojedynczego wszczepu znacznie poprawia retencję i stabilizację protezy całkowitej dolnej, łatwość spożywania pokarmów oraz stan psychosocjalny pacjenta, przez co redukuje poziom dyskomfortu związanego z użytkowaniem uzupełnienia oraz poprawia jakość życia. 2. Wykorzystanie pojedynczego implantu do wsparcia dolnej protezy całkowitej typu OVD jest skuteczną metodą leczenia i wydaje się być dobrą alternatywą dla pacjentów z trudnymi do leczenia warunkami podłoża protetycznego w żuchwie z zastosowaniem protezy konwencjonalnej oraz niskim statusem socjalno-ekonomicznym.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top