PL EN
PRACA ORYGINALNA
Flora gronkowcowa jamy ustnej i protez stomatologicznych przed i po przeszczepie narządowym nerki. Część 2
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics Medical University of Warsaw
 
2
Department of Medical Microbiology Medical University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 14-05-2019
 
 
Prosthodontics 2019;69(2):191-206
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Powikłania infekcyjne po przeszczepie narządowym nerki mogą mieć etiologię egzogenną i endogenną. W przebiegu zakażenia i dalszego rokowania przetrwania narządu znaczenie ma rodzaj drobnoustroju przyczynowego i jego profil lekowrażliwości. Według dzisiejszego stanu wiedzy dawki i rodzaj leków immunosupresyjnych modyfikują odpowiedź immunologiczną pacjenta, powodując wzrost ryzyka występowania zakażeń oportunistycznych. Obecnie mało wiadomo na temat potencjalnych zależności różnych terapii immunosupresyjnych ze stanem mikrobiologicznym jamy ustnej.

Cel pracy:
Analiza profili lekowrażliwości wyizolowanych bakterii oraz ocena wpływu leczenia immunosupresyjnego na skład gatunkowy badanych mikronisz gardła i protez stomatologicznych.

Materiał i metody:
Materiał stanowiło 278 próbek materiału klinicznego od pacjentów użytkujących protezy, który w postaci wymazów bezpośrednich pobrano z powierzchni błony śluzowej gardła i dośluzowej strony płyty protezy od 57 chorych leczonych przeszczepem narządowym nerki (grupa badana) i 27 osób ogólnie zdrowych (grupa kontrolna). W grupie badanej wyodrębniono 28 osób, u których wymazy były wykonywane trzykrotnie w okresie 0-12 miesięcy od operacji. Dla wyizolowanych szczepów przeprowadzono identyfikację oraz oznaczenie lekooporności. Wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Bakterie z błony śluzowej gardła grupy badanej były w 45,4% wielolekooporne (MDR), w kontrolnej jedynie w 16,16% przypadków. Liczba szczepów MDR S. epidermidis istotnie wzrastała w pierwszym roku po przeszczepie. Wzrost sumarycznych dawek mykofenolanu mofetylu oraz azatiopryny był powiązany ze wzrostem izolacji bakterii.

Wnioski:
Struktura populacji bakterii Staphylococcus zmienia się w jamie ustnej i na protezach na przestrzeni roku od przeszczepu nerki, do czego mogą się przyczyniać rodzaje i dawki leków immunosupresyjnych. Wzrastająca lekooporność bakterii, szczególnie dotycząca gatunku S. epidermidis może negatywnie wpłynąć na możliwości terapeutyczne ewentualnych zakażeń w tej grupie pacjentów.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top