PL EN
RESEARCH PAPER
Single dental implant in the rehabilitation of patients after the lower third of the face cancer therapy
 
More details
Hide details
1
Zakład Chirurgi Stomatologicznej WUM
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
3
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2016;66(3):218-230
 
 
REFERENCES (37)
1.
Wojciechowska U, Didkowska J, ZatońskiW: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2014.
 
2.
Kawecki A, Nawrocki S, GolusińskiW, Grzesiakowska U, Jassem J,Krajewski R, Olszewski W: Nowotworynabłonkowe narządów głowy i szyi.Zalecenia postępowania diagnostycznoterapeutycznegow nowotworach złośliwych–2013 r. Via Medica, Gdańsk, 2013.
 
3.
Gliński B, Ząbek M, Urbański J: Podstawowezasady postępowania z chorymi naraka płaskonabłonkowego głowy i szyi.Współczesna onkologia, 2006; 6: 263-267.
 
4.
Curado MP, Hashibe M: Recent changes inthe epidemiology of head and neck cancer.Curr Opin Oncol 2009; 21, 3: 194-200.
 
5.
Cognetti DM, Weber RS, Lai SY: Head andneck cancer. Cancer 2008; 113: 1911-1932.
 
6.
Schrag C, Chang Y-M, Tsai C-Y, Wei F-C:Complete rehabilitation of the mandiblefollowing segmental resection. J Surg Oncol2006; 94: 538-545.
 
7.
Rolski D, Gładkowski J, NieborakR, Gładkowska M, MierzwińskaNastalskaE, Starościak S, Jaworowski J,Ciechowicz K, Mateńko D: Rehabilitacjaimplantoprotetyczna pacjentów po resekcjiżuchwy z powodu nowotworu. ProtetStomatol 2009; 2: 119-127.
 
8.
Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A:Powikłania po radioterapii nowotworówgłowy i szyi. Otorynolaryngologia 2010; 9,1: 1-6.
 
9.
Rolski D: Wpływ leczenia uzupełniającegona jakość życia pacjentów po leczeniunowotworów części twarzowej czaszki.Protet Stomatol 2013; 5: 405-413.
 
10.
Andrews N, Griffiths C: Dental complicationsof head and neck radiotherapy: Part 1. AustDent J 2001; 46, 2: 88-94.
 
11.
Rapidis AD, Dijkstra PU, Roodenburg JL,Rodrigo JP, Rinaldo A, Strojan P, Takes RP,Ferlito A: Trismus in patients with head andneck cancer. Etiopathogenesis, diagnosis andmanagement. Clin Otolaryngol 2015; 40, 6:516-526.
 
12.
Ben-David MA, Diamante M, Radawski JD,Vineberg KA, Stroup C, Murdoch-KinchCA, Zwetchkenbaum SR, Eisbruch A: Lackof osteoradionecrosis of the mandible afterintensity-modulated radiotherapy for headand neck cancer: likely contributions of bothdental care and improved dose distributions.Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 1, 68, 2:396-402.
 
13.
Thomason JM, Kelly SA, Bendkowski A, EllisJS: Two implant retained overdentures-areview of the literature supporting the McGilland York consensus statements. J Dent 2012;40, 1: 22-34.
 
14.
Fitzpatrick B: Standard of care for theedentulous mandible: a systematic review. JProsthet Dent 2006; 95, 1: 71-78.
 
15.
Fueki K, Kimoto K, Ogawa T, Garrett NR:Effect of implant-supported or retaineddentures on masticatory performance: asystematic review. J Prosthet Dent 2007; 98,6: 470-477.
 
16.
Awad MA, Lund JP, Dufresne E, Feine JS:Comparing the efficacy of mandibularimplant-retained overdentures andconventional dentures among middleagededentulous patients: satisfaction andfunctional assessment. Int J Prosthodont2003; 16, 2: 117-122.
 
17.
Shaw RJ, Sutton AF, Cawood JI, Howell RA,Lowe D, Brown JS, Rogers SN, Vaughan ED:Oral rehabilitation after treatment for headand neck malignancy. Head Neck 2005; 27:459-470.
 
18.
Hessling SA, Wehrhan F, Schmitt CM, WeberM, Schlittenbauer T, Scheer M: Implantbasedrehabilitation in oncology patients canbe performed with high long-term success. JOral Maxillofac Surg 2015; 73, 5: 889-896.
 
19.
Doll C, Nack C, Raguse JD, Stricker A,Duttenhoefer F, Nelson K, Nahles S: Survivalanalysis of dental implants and implantretainedprostheses in oral cancer patients upto 20 years. Clin Oral Investig 2015; 19, 6:1347-1352.
 
20.
Zen Filho EV, Tolentino ES, Santos PS:Viability of dental implants in head and neckirradiated patients: A systematic review. HeadNeck 2015; 29: 1-12.
 
21.
Schiegnitz E, Al-Nawas B, Kämmerer PW,Grötz KA: Oral rehabilitation with dentalimplants in irradiated patients: a metaanalysison implant survival. Clin OralInvestig 2014; 18, 3: 687-698.
 
22.
Mierzwińska-Nastalska E, Gładkowski J,Mateńko D, Rolski D, Nieborak R, StarościakS: Ocena przetrwania wszczepów upacjentów poddanych radioterapii z powodunowotworów części twarzowej czaszki.Implants 2014; 4, 9: 44-48.
 
23.
Klemetti E: Is there a certain number ofimplants needed to retain an overdenture? J.Oral Rehabil 2008; 35, 1: 80-84.
 
24.
Roccuzzo M, Bonino F, Gaudioso L, ZwahlenM, Meijer HJ: What is the optimal numberof implants for removable reconstructions?A systematic review on implant-supportedoverdentures. Clin Oral Implants Res 2012;23, 6: 229-237.
 
25.
Schneider GB, Synan WJ: Use of a singleimplant to retain a mandibular completeoverdenture on the compromised atrophicalveolar ridge: a case report. Spec CareDentist 2011; 31, 4: 138-142.
 
26.
Lisiakiewicz W, Bujak B, Mateńko D:Rehabilitacja pacjenta z zastosowaniemprotezy overdenture wspartej o jeden implantw linii pośrodkowej w żuchwie ze względuna nietypową anatomię – opis przypadku.Protet Stomatol 2015; 1: 44-50.
 
27.
Passia N, Kern M: The single midline implantin the edentulous mandible: a systematicreview. Clin Oral Investig 2014; 18, 7: 1719-1724.
 
28.
Cordioli G, Majzoub Z, Castagna S:Mandibular overdentures anchored to singleimplants: a five-year prospective study. JProsthet Dent 1997; 78, 2: 159-165.
 
29.
Krennmair G, Ulm C: The symphyseal singletoothimplant for anchorage of a mandibularcomplete denture in geriatric patients: aclinical report. Int J Oral Maxillofac Implants2001; 16, 1: 98-104.
 
30.
Wolfart S, Braasch K, Brunzel S, Kern M:The central single implant in the edentulousmandible: improvement of functionand quality of life. A report of 2 cases.Quintessence Int 2008; 39, 7: 541-548.
 
31.
Walton JN, Glick N, Macentee MI: Arandomized clinical trial comparing patientsatisfaction and prosthetic outcomes withmandibular overdentures retained by one ortwo implants. Int J Prosthodont 2009; 22, 4:331-339.
 
32.
Harder S, Wolfart S, Egert C, Kern M: Threeyearclinical outcome of single implantretainedmandibular overdentures--results ofpreliminary prospective study. J Dent 2011;39, 10: 656-661.
 
33.
Cheng T, Sun G, Huo J, He X, Wang Y, RenYF: Patient satisfaction and masticatoryefficiency of single implant-retainedmandibular overdentures using the stud andmagnetic attachments. J Dent 2012; 40, 11:1018-1023.
 
34.
Ismail HA, Mahrous AI, Banasr FH, SolimanTA, Baraka Y: Two Years RetrospectiveEvaluation of Overdenture Retained bySymphyseal Single Implant Using Two Typesof Attachments. J Int Oral Health 2015; 7, 6:4-8.
 
35.
Passia N, Wolfart S, Kern M: Six-yearclinical outcome of single implant-retainedmandibular overdentures – a pilot study. ClinOral Implants Res 2015; 26, 10: 1191-1194.
 
36.
Liddelow G, Henry P: The immediately loaded single implant-retained mandibularoverdenture: a 36-month prospective study.Int J Prosthodont 2010; 23, 1: 13-21.
 
37.
Alsabeeha NH, Payne AG, De Silva RK,Thomson WM: Mandibular single-implantoverdentures: preliminary results of arandomised-control trial on early loading withdifferent implant diameters and attachmentsystems. Clin Oral Implants Res 2011; 22, 3:330-337.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top