PL EN
RESEARCH PAPER
Evaluation of clinical utility time of denture relined with resilient materiale, depending on the method used
 
More details
Hide details
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
 
Prosthodontics 2016;66(3):208-217
 
 
REFERENCES (33)
1.
Kucharski Z, Gasiuk P: Podścielenie protezmateriałem elastycznym jako alternatywnametoda leczenia pacjentów ze zdiagnozowanąsklerodermią – opis przypadku. ProtetStomatol 2013; 4: 307-312.
 
2.
Kucharski Z, Dominiak K: Zastosowanie materiałówelastycznych w leczeniu protetycznymbezzębia u pacjenta po zabiegu osteosyntezytrzonu żuchwy – opis przypadku.Protet Stomatol 2013; 2: 134-139.
 
3.
Krysiński Z, Prowans K, Uchacz H: Tworzywamiękkie w protetyce stomatologicznej. CzasStomat 1994; 8: 511-514.
 
4.
Qudah S, Harrison A, Huggett R: Soft liningmaterials In prosthetic dentistry: a review. IntJ Prosthodont 1990; 64: 235-237.
 
5.
Pisani MX, Malheiros-Segundo AD, BalbinoKL, Souza RD, Paranhos HD, Lovato daSilva CH: Oral health related quality of lifeof edentulous patients after denture reliningwith a siliconebased soft liner. Gerodontology2012; 29: 1741-2358.
 
6.
Kobayashi K: Clinical effects of acrylic resilientdenture liners applied to mandibularcomplete dentures on the alveolar ridge. JOral Rehab 2007; 34: 862-869.
 
7.
Chladek W, Kaspeski J: Właściwości i nowemożliwości wykorzystania tworzyw silikonowychstosowanych do podścielania protezstomatologicznych. Praca zbiorowa pod red.Open Access Library 2012; 3: 136.
 
8.
Kucharski Z, Kostrzewa-Janicka J: Materiałyelastyczne w protetycznym leczeniu bezzę-bia. Protet Stomatol 2014; 4: 246-251.
 
9.
Kucharski Z, Rolski D: Zastosowanie klinicznemateriałów elastycznych do podścieleńruchomych uzupełnień protetycznych. ProtetStomatol 2011; 3: 234-240.
 
10.
Murata, H,, Hamada T, Sadamori S:Relationship between viscoelastic propertiesof soft denture liners and clinical efficacy. JapDent Sci Rev 2008; 44: 128-132.
 
11.
Brożek R: Zastosowanie elastycznych materiałówdo wyścieleń protez ruchomych w leczeniubezzębnych pacjentów w wieku podeszłym.Dental Forum 2015; XLIII: 103-110.
 
12.
Florjańczyk Z, Penczek S: Chemia Polimerów.Tom II. Oficyna Wydawnicza PolitechnikiWarszawskiej. Warszawa1997: 322-347.
 
13.
Kucharski Z: Własności fizyczne materiałówelastycznych stosowanych w protetyce stomatologicznej.Protet Stomatol 2008; 3: 209-216.
 
14.
Kawano F, Dootz ER, Koran A, Craig RG:Comparison of bond strength of six soft dentureliners to denture base resin. J Prosth Dent1992; 68: 368-371.
 
15.
El-Hadary, Drummond JL: Comparative studyof water sorption, solubility, and tensilebond strength of two soft lining materials. JProst Dent 2000; 83: 356-361.
 
16.
Parker S, Riggs PD, Braden M, KalachandraS, Taylor DF: Water uptake of soft lining materialsfrom osmotic solutions. J Dent 1997;25: 297-304.
 
17.
Tari BF, Nalbant D, Dogruman F, KustimurAl: Surface roughness and adherence ofCandida albicans on soft lining materials asinfluenced by accelerated aging. J ContemporDent Pract 2007; 8: 18-25.
 
18.
Taylor RL, Bulad K, Verran J, McCord JF:Colonization and deterioration of soft denturelining materials in vivo. The Europ J ProsthRest Dent 2008; 16: 50-55.
 
19.
Mutluay MM, Eystein Ruyter IE: Evaluationof adhesion of chairside hard relining materialsto denture base polymers. J Prosth Dent2005; 94: 445-452.
 
20.
Pinto JR, Mesquita MF, Henriques GE, deArruda Nobilo MA: Effect of thermocyclingon bond strength and elasticity of 4 long-termsoft denture liners. J Prosth Dent 2002; 88:516-521.
 
21.
Żmudzki J: Wpływ cech materiałowych i geometrycznychukładu proteza zębowa – pod-ścielenie – podłoże na jego stan mechaniczny.Praca doktorska, Politechnika ŚląskaKatowice 2003.
 
22.
Dootz ER, Koran A, Craig RG: Physical propertiescomparison of 11 soft denture liningmaterials as a function of accelerated ageing.J Prosth Dent 1993; 69: 114-119.
 
23.
Kim BJ, Yang HS, Chun MG, Park YJ: Shorehardness and tensile bond strength of long--term soft denture lining materials. J ProstDent 2014; 112: 1289-1297.
 
24.
Sinobad D, Murphy WM, Huggett R, BrooksS: Bond strength and rupture properties ofsome soft denture liners. J Oral Rehabil 1992;19: 151-160.
 
25.
Brożek R, Koczorowski R: Zastosowanie elastycznychmateriałów do wyścieleń protezruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentóww wieku podeszłym. Nowiny Lekarskie2009; 78: 256.261.
 
26.
Goiato MC, Zuccolotti BC, Moreno dosSantos DM, Pesqueira AA, Dekon SF: Colourchange of soft denture liners after storage incoffee and coke. Gerodontology 2011; 28:140-145.
 
27.
Fendler W, Chałubińska J, Młynarski W:Techniki analizy przeżycia stosowane w onkologii– założenia, metodyka i typowe problemyinterpretacyjne. Onkologia w PraktyceKlinicznej 2011; 7: 89-101.
 
28.
Kucharski Z, Kostyra J: Metody podścielaniaruchomych protez akrylowych materiałemelastycznym – doniesienie kliniczne. ProtetStomatol 2000; 3: 141-147.
 
29.
Tasopoulos T, Jagger RG, Jagger DC,Griffiths AE: Energy absorption and hardnessof chairside denture soft lining materials. EurJ Prosthodont Restor Dent 2010; 18: 189-194.
 
30.
Mutluay MM, Ruyter IE: Direct reliningof dentures with soft materials.Hjem Utgaver 2005; 11: 187-190.
 
31.
Więckiewicz W, Bogucki ZA: Rodzaje protez,obturatorów i materiałów miękkich stosowanych w protetyce pooperacyjnej. ProtetStomatol 2006; 3: 233-237.
 
32.
Maruo Y, Irie M, Nishigawa G, Oka M,Minagi S, Suzuki K: Modified direct reliningmethod produces an accurate adaptationof denture. Dent Mater J 2005; 24: 311-314.
 
33.
Bogucki Z, Rutańska E: Tworzywa elastycznedo podścielania protez ruchomych – charakterystyka,wskazania, techniki wykonania.Protet Stomatol 2002; 5: 300-304.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top