PL EN
RESEARCH PAPER
Chosen aspects of mechanical strength of glass fiber posts: A literature review
 
More details
Hide details
1
Katedra Protetyki Stomtologicznej UM im. Piastów Sląskich we Wrocławiu
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
3
Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
Prosthodontics 2015;65(6):548-553
 
 
REFERENCES (34)
1.
Dobosz A, Panek H, Napadłek P:Zastosowanie analizy numerycznej do ocenynaprężeń w twardych tkankach zębów odbudowanychwybranymi rodzajami protez stałych. Dent Med Probl 2005; 42, 4: 657-662
 
2.
Schillinburg HT, Hobo S, Whitsett LD: ProtezyStałe – zarys postepowania klinicznego i laboratoryjnego.Wyd. Kwintesencja 1997.
 
3.
Ho MH, Lee SY, Chen HH, Lee MC: Threedimensionalfinite element analysis of the effectsof posts on stress distribution in dentin. JProsthet Dent 1994; 72, 4: 367-372.
 
4.
Bukowska D: Włókno szklane w stomatologiiestetycznej. Mag Stom 2000; 108, 7-8: 30-33.
 
5.
Bucking W: Złamanie wkładu koronowo-korzeniowego.Quintessence 2003; XI, 6: 335-339.
 
6.
Goodacre CJ, Spolnik KJ: The prosthodonticmanagement of endodonticlally treated teeth:literature review. Part II Maintaining the apicalseal. J Prosthodont 1995; 4: 51-53.
 
7.
Leśniewska A: Przegląd wkładów koronowo--korzeniowych dostępnych na polskim rynku.Nowy Gab Stom 2004; 4: 301-306.
 
8.
Musikant BL, Cohen BI, Deutsch AS: Zasadyosadzania i doboru rodzaju wkładów koronowo-korzeniowych:Jak przedłużyć żywotnośćwykonanego uzupełnienia? Mag Stom 2002;6: 50-52.
 
9.
Craig GC, Powers JM, Wataha JC: Materiałystomatologiczne: Cementy, Dentystycznestopy odlewowe i lutowia. WydawnictwoMedyczne Urban &Partner, Wrocław 2000.
 
10.
Pryliński M, Majewski S: Rekostrukcja protetycznazębów po leczeniu endodontycznym.Wyd. Elamed. Katowice 2013; 15-16.
 
11.
Plotino G, Grande NM, Bedini R, PameijerCH, Somma F: Flexural properties of endodonticposts and human root dentin. DentMater 2007; 23: 1129-1135.
 
12.
Dejak B, Młotkowski A: Finite element analysisof strength and adhesion of cast postscompared to glass fiber-reinforced compositeresin posts in anterior teeth. J Prosthet Dent,2011; 105: 115-126.
 
13.
Le Bell-Rönnlöf AM, Lassila LVJ,Kangasniemi I, Vallittu PK: Load-bearing capacityof human incisor restored with variousfiber-reinforced composite posts. Dent Mater2011; 27: 107-115.
 
14.
Kacprzak-Ogłuszka M, Dejak B: Właściwościna zginanie wkładów koronowo-korzeniowychwzmocnionych włóknem szklanym iwkładów metalowych: badanie metodą testutrójpunktowego. Protet Stomatol 2012; 62, 4:275-283.
 
15.
Dhanavel C, Madhuram K, Naveenkumar V,Anbu R: Fracture Resistance of EndodonticallyTreated Maxillary Central Incisor With FiveDifferent Post And Core Systems-An In-VitroStudy. The Internet Journal of Dental Science. 2010 Volume 10, 1.
 
16.
Giovani AR, Vansan LP, de Sousa Neto MD,Paulino SM: In vitro fracture resistance ofglass-fiber and cast metal posts with differentlengths. J Prosthet Dent 2009; 101: 183-188.
 
17.
Martínez-Insua A, da Silva L, Rilo B, SantanaU: Comparison of the fracture resistances ofpulpless teeth restored with a cast post andcore or carbon-fiber post with a compositecore. J Prosthet Dent 1998; 80: 527-532.
 
18.
Rosentritt M, Fürer C, Behr M, Lang R,Handel G: Comparison of in vitro fracturestrength of metallic and tooth-coloured postsand cores. J Oral Rehabilit 2000; 27: 595-601.
 
19.
Dejak B: Wpływ braku przylegania wkładukoronowo-korzeniowego do niektórychczęści korzenia na naprężenia występują-ce w strukturach odbudowanego zęba. ProtetStomatol 2000; 50, 1: 30-37.
 
20.
D’Arcangelo C, D’Amario M, Vadini M, DeAngelis F, Caputi S: Influence of SurfaceTreatments on the Flexural Properties of FiberPosts. J Endodont 2007; 33: 864-867.
 
21.
Soares CJ, Santana FR, Pereira JC, AraujoTS, Menezes MS: Influence of airborne-particleabrasion on mechanical properties andbond strength of carbon/epoxy and glass/bisgmafiber-reinforced resin posts. J ProsthetDent 2008; 99: 444-454.
 
22.
Phebus JG, Owens BM, Rijk W, Davis A,Johnson WW: Fracture resistance of permanent anterior incisors using fiber-reinfor-ced composite posts: www.agd.org, GeneralDentistry March/April 2014 37-42.
 
23.
Zielińska R, Dejak B, Suchorzewski A:Porównanie właściwości zębów odbudowanychwkładami koronowo-korzeniowymilanymi i standardowymi kompozytowymiwzmacnianymi włóknami szklanymi na podstawiepiśmiennictwa. Protet Stomatol 2010;60, 1: 37-43.
 
24.
Ahmad I: Stomatologia estetyczna:Nadbudowy i wkłady koronowo-korzeniowe,Cementowanie prac oraz systemy wią-żące z zębiną. Wydawnictwo MedyczneUrban&Partner, Wrocław 2007.
 
25.
Ferrari M, Cagidiaco MC, Goracci C, VichiA, Mason PN, Radovic I, Tay F: Long-termretrospective study of the clinical performanceof fiberposts. Am J Dent, 2007; 20, 5:287-291.
 
26.
Pacyk A: Algorytm cementowania wkładówz włókien szklanych na przykładzie systemuCore&Post.Twój Przegląd stomatologiczny2011; 10: 78-81.
 
27.
Biały M, Dąbrowa T, Więckiewicz W: Analizaporównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowychkompozytowych wzmacnianychwłóknem szklanym –przegląd piśmiennictwa.Dental Forum 2013; 41: 53-56.
 
28.
Spiechowicz E: Protetyka stomatologiczna– podręcznik dla studentów stomatologii:Protezy stałe jednoczłonowe. WydawnictwoLekarskie PZWL Warszawa 2006.
 
29.
Dejak B, Romanowicz: Wpływ objęcia koronąprotetyczną zachowanych struktur naddziąsłowychzębów na wytrzymałość zębówzrekonstruowanych wkładami koronowo-korzeniowymi.Stomat Współczesna 2000; 3:14-19.
 
30.
Eraslan O, Aykent F, Yücel MT, Akman S: Thefiniteelementanalysisoftheeffectofferruleheighton stress distribution at post-and-corerestoredall-ceramic anterior crowns. ClinOral Investig 2008.
 
31.
Stankiewicz N, Wilson P: The ferrule effect.Dent Update 2008; 35, 4: 222-224, 227-228.
 
32.
Naumann M, Preuss A, Rosentritt M: Effectof incomplete crown ferrules on load capacityof endodontically treated maxillary incisorsrestored with fiberposts,compositebuildups,andall-ceramiccrowns:an in vitro evaluationafter chewing simulation. Acta OdontolScand 2006; 64, 1: 31-36.
 
33.
Pereira JR, de Ornelas F, Conti PC, de ValleAL: Effect of a crown ferrule on the fractureresistance of endodontically treated teeth restoredwith prefabricated posts. J ProsthetDent 2006; 95, 1: 50-54.
 
34.
Tan PL, Aquilino SA, Gratton DG, StanfordCM, Tan SC, Johnson WT, Dawson D: In vitrofracture resistance of endodontically treatedcentral incisors with varying ferrule heightsand configurations. J Prosthet Dent 2005; 93,4: 331-336
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top