PL EN
RESEARCH PAPER
Inlay-retained zirconia fixed partial dentures – the literature review
 
More details
Hide details
1
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n med Zbiegniewa Żaka w Krakowie
 
 
Prosthodontics 2015;65(1):35-43
 
 
REFERENCES (44)
1.
Augusti D., Augusti G., Andrea B. i wsp.:Inlay-Retained Fixed Dental Prosthesis: AClinical Option Using Monolithic Zirconia.Case Rep. Dent., 2014, 629786, 1-8.
 
2.
Monaco C., Cardelli P., Bolognesi M. i wsp.:Inlay-retained zirconia fixed dental prosthesis:clinical and laboratory procedures. Eur. J.Esthet. Dent., 2012, 7, 1, 48-60.
 
3.
Monaco C., Cardelli P., Özcan M. i wsp.: InlayRetainedZirconia Fixed Dental Prostheses:Modified Designs for a Completely AdhesiveApproach. J. Can. Dent. Assoc., 2011, 77,b86.
 
4.
Abou Tara M., Eschbach S., Wolfart S., KernM.: Zirconia ceramic inlay-retained fixeddental prostheses – first clinical results witha new design. J. Dent., 2011, 39, 3, 208-211.
 
5.
Thompson M.C., Thompson K.M., Swain M.:The all-ceramic, inlay supported fixed partialdenture. Part 1. Ceramic inlay preparation design:a literature review. Aust. Dent. J., 2010,55, 120-127.
 
6.
Ohlmann B., Rammelsberg P., Schmitter M. iwsp.: All-ceramic inlay-retained fixed partialdentures: preliminary results from a clinicalstudy. J. Dent., 2008, 36, 9, 692-696.
 
7.
Monaco C., Krejci I., Bortolotto T. i wsp.:Marginal adaptation of 1 fiber-reinforcedcomposite and 2 all-ceramic inlay fixed partialdenture systems. Int. J. Prosthodont., 2006,19, 4, 373-382.
 
8.
Kiliçarslan M.A., Kedici P.S., KüçükeşmenH.C., Uludağ B.C.: In vitro fracture resistanceof posterior metal-ceramic and all-ceramicinlay-retained resin-bonded fixed partialdentures. J. Prosthet. Dent., 2004, 92, 4, 365-370.
 
9.
Rochette A.L.: Attachment of a splint to enamelof lower anterior teetch. J. Prosthet.Dent., 1973, 30, 418-423.
 
10.
Thompson M.C., Field C.J., Swain M.V.: Theall-ceramic, inlay supported fixed partial denture.Part 2. Fixed partial denture design: a finiteelement analysis. Aust. Dent. J., 2011,56, 302-311.
 
11.
Mehl C., Ludwig K., Steiner M., Kern M.:Fracture strength of prefabricated all-ceramicposterior inlay-retained fixed dental prostheses.Dent. Mater., 2010, 26, 67-75.
 
12.
Mohsen Ch: Fracture resistance of three ceramicinlay retained fixed partial denturedesigns. An in vitro comparative study. J.Prosthodont., 2010, 19, 7, 531-535.
 
13.
Puschmann D., Wolfart S., Ludwig K., KernM.: Load-bearing capacity of all-ceramic posteriorinlay-retained fixed dental prostheses.Eur. J. Oral Sci., 2009, 117, 3, 312-318.
 
14.
Wolfart S., Ludwig K., Uphaus A., Kern M.:Fracture strength of all-ceramic posteriorinlay-retained fixed partial dentures. Dent.Mater., 2007, 23, 12, 1513-1520. This copy is for personal use only - distribution prohibited.
 
15.
Łagodzińska P., Bociong K., Dejak B.: Wpływ składu primerów na wytrzymałość połączeniatlenku cyrkonu z cementami kompozytowymi.Polim. Med., 2014, 44, 1, 13-20.
 
16.
Gawłowska P, Dejak B: Ocena wytrzymało-ści połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymicementami kompozytowymi po zastosowaniuprimerów. Protet. Stomatol., 2013, LXIII,3, 208-216.
 
17.
Palomino D.M.E., Rayo H.G.: Cementationof structures for zirconia-based fixed partialdentures. Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq.,2013, 24, 2, 321-335.
 
18.
Okoński P., Lasek K., Mierzwińska-NastalskaE.: Kliniczne zastosowanie wybranych materiałówceramicznych. Protet. Stomatol.,2012, LXII, 3, 181-189.
 
19.
Komine F., Blatz M.B., Matsumura H.:Current status of zirconia-based fixed restorations.J. Oral Sci., 2010, 52, 4, 531-539.
 
20.
Lasek K., Okoński P., Mierzwińska-NastalskaE.: Tlenek cyrkonu – właściwości fizycznei zastosowanie kliniczne. Protet. Stomatol.,2009, 59, 415-422.
 
21.
Denry I., Kelly J.R.: State of the art of zirconiafor dental applications. Dent. Mater.,2008, 24, 3, 299-307.
 
22.
Stendera P., Grochowski P., Łomżyński Ł.:Zastosowanie tlenku cyrkonu w protetycestomatologicznej. Protet. Stomatol., 2012,LXII, 2, 115-120.
 
23.
Mohsen Ch.: Vertical marginal gap & retentionof ceramic full coverage & inlay retainedceramic fixed partial dentures. Open J.Stomat., 2011, 1, 140-149.
 
24.
Harder S., Wolfart S., Echbach S., Kern M.:Eight-year outcome of posterior inlay-retainedall-ceramic fixed dental prostheses. J.Dent., 2010, 38, 875-881.
 
25.
Wolfart S., Bohlsen F., Wegner S.M. i wsp.:A preliminary prospective evaluation of all--ceramic crown-retained and inlay-retainedfixed partial dentures. Int. J. Prosthodont.,2005, 18, 6, 497-505.
 
26.
Edelhoff D., Sorensen J.A.: Tooth structureremoval associated with various preparationdesigns for posterior teeth. J. Prosthet. Dent.,2002, 22, 241-249.
 
27.
Hopp C.D., Land M.F.: Considerations forceramic inlays in posterior teeth: a review.Clin. Cosmet. Investig. Dent., 2013, 5, 21-32.
 
28.
Edelhoff D., Spiekermann H., Yildirim M.:Metal-free inlay-retained fixed partial dentures.Quintessence Int. 2001, 32, 269-281.
 
29.
Dejak B: Ocena wpływu szerokości ceramicznychwkładów koronowych na wytężeniezębów trzonowych w oparciu o metodęelementów skończonych. Protet. Stomatol.,2007, LVII, 6, 408-418.
 
30.
Dejak B: Ocena wpływu głębokości zagłę-bień prostopadłościennych ceramicznychwkładów koronowych na naprężenia w trójwymiarowychmodelach zębów trzonowychz wykorzystaniem metody elementów skoń-czonych. Protet. Stomatol., 2007, LVII, 3,199-208.
 
31.
Szczyrek P, Zadroga K, MierzwińskaNastalskaE: Cementowanie uzupełnień peł-noceramicznych – przegląd piśmiennictwa.Część II. Protet. Stomatol., 2009, LIX, 1, 16-25.
 
32.
Kim MJ, Kim YK, Kim KH, Kwon TY: Shearbond strengths of various luting cements tozirconia ceramic: Surface chemical aspects.J. Dent. 2011, 39, 795-803.
 
33.
Chintapalli R.K., Marro F.G., Jimenez-PiqueE., Anglada M.: Phase transformation andsubsurface damage in 3Y-TZP after sandblasting.Dent. Mater., 2013, 29, 566-572.
 
34.
Kern M., Barloi A., Yang B.: Surface conditioninginfluences zirconia ceramic bonding.J. Dent. Res., 2009; 88, 817-822.
 
35.
Casucci A., Osorio E., Osorio R. i wsp.:Influence of different surface treatments onsurface zirconia framework. J. Dent,. 2009,37, 891-897.
 
36.
Re D., Augusti D., Sailer I. i wsp.: The effectof surface treatment on the adhesion of resin This copy is for personal use only - distribution prohibited.cements to Y-TZP. Eur. J. Esthet. Dent., 2008,3, 2, 186-196.
 
37.
Wolfart M, Lehmann F, Wolfart S, Kern M:Durability of the resin bond strength to zirconiaceramic after using different surface conditioningmethods. Dent. Mater., 2007, 23, 1,45-50.
 
38.
Akin H., Tugut F., Akin G.E. i wsp.: Effect ofEr:YAG laser application on the shear bondstrength and microleakage between resin cementsand Y-TZP ceramics. Lasers Med. Sci.,2012, 27, 333-338.
 
39.
Zandparsa R., Talua N.A., Finkelman M.D.,Schaus S.E.: An in vitro comparison of shearbond strength of zirconia to enamel usingdifferent surface treatments. J. Prosthodont.,2014, 23, 2, 117-123.
 
40.
Blatz MB, Chiche G, Holst S, Sadan A:Influence of surface treatment and simulatedaging on bond strengths of luting agents tozirconia. Quintessence Int., 2007, 8, 745-753.
 
41.
Blatz M.B., Sadan A., Martin J., Lang B.: Invitro evaluation of shear bond strengths of resinto densely sintered high-purityzirconium--oxide ceramic after long-term storage andthermal cycling. J. Prosthet. Dent., 2004, 91,356-362.
 
42.
Perdigao J., Fernandes S.D., Pinto A.M.,Oliveira F.A.: Effect of artificial aging andsurface treatment on bond strengths to dentalzirconia. Oper. Dent., 2013, 38, 2, 168-176.
 
43.
Lughi V, Sergo V: Low temperature degradation–aging– of zirconia: a critical review ofthe relevant aspects in dentistry. Dent. Mater.,2010, 26: 807-820.
 
44.
Sokołowski G., Pacyk A., Łapińska B. i wsp.:Wpływ samotrawiących systemów wiążą-cych na połączenie cementów samoadhezyjnychz zębiną. Protet. Stomatol., 2014, LXIV,3, 186-194.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top