PL EN
RESEARCH PAPER
Telescopic crowns as attachments for implant supported removable dentures . A literature review
 
More details
Hide details
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Centrum Medyczne WUM
 
 
Prosthodontics 2015;65(1):56-66
 
 
REFERENCES (56)
1.
Burzyńska B., Mierzwińska-Nastalska E.:Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych.Nowa Stomatol., 2011, 4, 167-169.
 
2.
Felton D.: Edentulism and comorbid factors.J. Prosthodont., 2009, 18, 2, 88-96. 3 Misch I.S., Misch C.E.: Denture satisfaction:a patient’s perspective. Int. J. Oral Implant.,1991, 7, 43-48.
 
3.
year follow-up report. Clin. Implant Dent.Related Res., 2014, 16, 3, 323-329.
 
4.
Ponsekar Abraham A., Koka P., MurugesanK., Vasanthakumar M.: Telescopic overdenturesupported by a combination of tooth and animplant: a clinical report. Indian. Prosthodont.Soc., 2010, 10, 4, 230-233.
 
5.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna.PZWL 2010.
 
6.
Meijer H.J., Raghoebar G.M., Van`t HofM.A.: Comparison of implantretained mandibularoverdentures and conventional completedentures:a 10-year prospective study ofclinical aspects and patientsatisfaction. Int. J.Oral Maxillofac. Implants, 2003,18, 879-885.
 
7.
Naert I., Alsaadi G., van Stehenberghe D.,Quirynen M.: A 10-year randomized clinicaltrial on the influence of splinted and unsplinThiscopy is for personal use only - distribution prohibited.ted oral implants retaining mandibular overdentures: Peri-implant outcome. Int. J. OralMaxillofac. Implants, 2004, 19, 695-702.
 
8.
Wismeijer D, van Waas M.A.,Vermeeren J.I.,Mulder J., Kalk W.: Patient satisfaction withimplant-supported mandibular overdentures:A comparison of three treatment strategieswith ITI dental implants. Int. J. OralMaxillofac. Surg., 1997, 26, 263-267.
 
9.
Krennmair G., Weinländer M., KrainhöfnerM., Piehslinger E.: Implant-supported mandibularoverdentures retained with ball or telescopiccrown attachments: a 3-year prospectivestudy. Int. J. Prosthodont., 2006, 19, 164-170.
 
10.
Mericske-Stern R.: Treatment outcomes withimplant-supported overdentures: clinical considerations.J. Prosthet. Dent., 1998, 79, 66-73.
 
11.
Awad M.A., Lund J.P., Shapiro S.H., et al.: Oralhealth status and treatment satisfaction withmandibular implant overdentures and conventionaldentures: A randomized clinical trial ina senior population. Int. J. Prosthodont., 2003,16, 390-396.
 
12.
Cheng T., Ma L., Liu X.L., Sun G.F., He X.J.,et al.: Use of a single implant to retain mandibularoverdenture: A preliminary clinical trialof 13 cases. J. Dent. Sci., 2012, 7, 261-266.
 
13.
Kronstrom M., Davis B., Loney R., Gerrow J.,Hollender L.: A prospective randomized studyon the immediate loading of mandibular overdenturessupported by one or two implants; a
 
14.
Bujak B., Lisiakiewicz W., Rolski D., MateńkoD., Mierzwińska-Nastalska E., Wojtowicz A.:Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniemprotezy całkowitej typu overdenture wspartejo pojedynczy implant w żuchwie –opis przypadku.Implants 2014, 1, 12-16.
 
15.
Koeck B., Wagner W. pod red. Implantologia.Urban&Partner 2004.
 
16.
Weischer T., Schüttler D., Mohr Ch.: Implantsupportedtelescopic restorations in maxiliofacialprosthetics. Int. J. Prosthodont., 1997,10, 3, 287-292.
 
17.
Frączak B, Kijak E, Tutak M.: Niepowodzenialeczenia protezami overdenture na wsczepachpo rozległych zabiegach chirurgicznych.Implantoprotetyka, 2001, 2, 12-14.
 
18.
Thöne-Mühling M., Poleska B., Gockel F.,Lotzmann U., Mengel R.: Template-guidedflapless implant insertion and prosthetic rehabilitationwith telescopic crowns in a patientwith treated generalized aggressive periodontitis:a case report. Quintessence Int., 2012,43, 3, 179-185.
 
19.
Mengel R., Lehmann K., Metke W., Wolf J.,Lavin Flores-de-Jacoby L.: A telescopiccrown concept for the restoration of partiallyedentulous patients with aggressive generalizedperiodontitis: two case reports. Int. J.Periodont. Res. Dent., 2002, 22, 128-137.
 
20.
Batelli M., Woerner W., Att W.: Tilted implantsto support a maxillary removable dentalprosthesis: a case report. Quintessence Int.,2012, 43,191-195.
 
21.
Zafiropoulos G.G., Hoffmann O.: Five-yearstudy of implant placement in regeneratedbone and rehabilitation with telescopiccrown retained dentures: a case report. J. OralImplantol., 2006, 6, 291-299.
 
22.
Krennmair G., Sueto D., Seemann R.,Piehslinger E.: Removable four implant-supportedmandibular overdentures rigidly retainedwith telescopic crowns or milled bars:a 3-year prospective study. Clin. Oral Impl.,2012, 23, 481-488.
 
23.
Rehmann P., Weber A., Wöstmann B., FergerP.: Clinical evaluation of teeth fitted with telescopecrowns for retaining a partial denture.Dtsch. Zahnärztl. Z., 2007, 62, 99-103.
 
24.
Dąbrowa T., Więckiewicz W.: 12-letnie obserwacjekliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanychw protezach ruchomych. Dent.Forum 2013, 1, 113-117.
 
25.
Możliwości leczeThiscopy is for personal use only - distribution prohibited.nia protetycznego z wykorzystaniem częściowych protez ruchomych z uwględnieniem sytemukoron podwójnych. Dent. Med. Probl.,2011; 48, 1, 97-102.
 
26.
Pietruski J.K., Pietruska M.D., Stokowska W.,Pattarelli G.M.: Protezy overdenture – wybranemożliwości zastosowania w rehabilitacjinarządu żucia. Czas. Stomatol., 2001, 7,461-468.
 
27.
Bergendal T., Engquist B.: Implant-supportedoverdentures: a longitudinal prospective study.Clin. Oral Investig., 1997, 2, 81-88.
 
28.
Koczorowski R., Surdacka A., Brożek R.:Doświadczenia własne z protezami bezzębnejżuchwy opartymi na wszczepach śródkostnych.Dent. Forum, 2005, 33, 7-16.
 
29.
Esfandiari S., Lund J., Penrod J., et al.:Implant overdentures for edentulous elders:study of patient preference. Gerodontology2009, 26, 3-10.
 
30.
Kochanek-Leśniewska A., Ciechowicz B.,Wojda M.: Zastosowanie stożkowych koronteleskopowych u pacjenta z rozległymibrakami zębowymi. Opis przypadku. Protet.Stomatol., 2013, 6, 483-488.
 
31.
Pokrowiecki R., Tyski S., Zaleska M.:Problematyka zakażeń okołowszczepowych.Podst. Mikrobiol., 2014, 53, 2, 123-134.
 
32.
Koszuta A., Szymańska J., Szpak P.: Leczenieprotetyczne z zastosowaniem implantów zę-bowych. Zdr. Publ., 2012, 122, 2, 217-221.
 
33.
Majewski S., Majewski P.: Okluzja jako kluczowyproblem w implantologii dentystycznej.Implantoprotetyka, 2009, 4, 37, 4-10.
 
34.
Lehmann K.M., Kämmerer P.W., Karbach J.,Scheller H., Al-Nawas B.: Long-term effect ofoverdenture bar design on peri-implant tissues.Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2013, 28,1126-1131.
 
35.
Heckmann S.M., Schrott A., Graef F.,Wichmann M., Weber H.P.: Mandibular two--implant telescopic overdentures. Clin. OralImplants Res., 2004,15, 560-569.
 
36.
Wenz H.J., Hertrampf K., Lehmann K.M.:Clinical longevity of removable partial denturesretained by telescopic crowns: Outcomeof the double crown with clearance fit. Int. J.Prosthodont., 2001, 134, 207-213.
 
37.
Wenz H.J., Lehmann K.M.: A telescopiccrown concept for the restoration of the partiallyedentulous arch: The Marburg doublecrown system. Int. J. Prosthodont., 1998, 11,541-550.
 
38.
Koczorowski R., Brożek R., Memerling M.:Wykorzystanie elementów precyzyjnych wleczeniu implantoprotetycznym. Dent. Med.Probl., 2006, 43, 421-428.
 
39.
Hoffmann O., Beaumont Ch., Tatakis D.N.,Zafiropoulos G.G.: Telescopic crowns as attachmentsfor implant supported restorations:a case series. J. Oral Implantol., 2009, 6, 303-309.
 
40.
Elsyad M.A., Khairallah A.S., Shawky A.F.:Changes in the edentulous maxilla with balland telescopic attachments of implant-retainedmandibular overdentures: A 4-year retrospectivestudy. Quintessence Int., 2013, 44,487-495.
 
41.
Krennmair G., Seemann R., Weinländer M.,Piehslinger E.: Comparison of ball and telescopiccrown attachments in implant-retainedmandibular overdentures: a 5-year prospectivestudy. Int. J. Oral Maxillofac. Implants,2011, 3, 596-606.
 
42.
Mitrani R., Brudvik J.S., Phillips K.M.:Posterior implants for distal extension removableprostheses: a retrospective study. Int. J.Periodont. Res. Dent., 2003, 23, 353-359.
 
43.
Hug S., Mantokoudis D., Mericske-Stern R.:Clinical evaluation of 3 overdentures conceptwith tooth roots and implants: 2-year results.Int. J. Prosthodont., 2006, 19, 236-243.
 
44.
Zafiropoulos G.G., Rebbe J., Thielen U., DeliG., Beaumont Ch., Hoffmann O.: Zirconia removabletelescopic dentures retained on theteeth or implants for maxilla rehabilitation.Three-year observation of three cases. J. OralImplantol., 2010, 6, 455-465. This copy is for personal use only - distribution prohibited.
 
45.
Koller B., Strub J-R.: Survival rates of teeth, implants and double crown- retained removabledental prostheses: a systematic literaturereview. Int. J. Prosthodont., 2011, 2,109-117.
 
46.
Krennmair G, Krainhöfner M, WaldenbergerO, Piehslinger E.: Dental implants as strategicsupplementary abutments for implant-tooth-supportedtelescopic crown-retained maxillarydentures: a retrospective follow-upstudy for up to 9 years. Int. J. Prosthodont.,2007, 20, 617-622.
 
47.
Meijer H.J., Steen W.H., Bosman F.:Standardized radiographs of the alveolar crestaround implants in the mandible. J. Prosthet.Dent., 1992, 68, 318-321.
 
48.
Wenz H.J., Hertrampf K., Lehmann K.M.:Clinical longevity of removable partial denturesretained by telescopic crowns: outcomeof the double crown with clearance fit. Int. J.Prosthodont., 2001, 14, 207-213.
 
49.
Widbom T., Lofquist L., Widbom C., SoderfelldtB., Kronstrom M.: Tooth-supported telescopiccrown-retained dentures: An up to 9-yearretrospective clinical follow-up study. Int. J.Prosthodont., 2004, 187, 29-34.
 
50.
Heners M., Walther W.: Frequency and riskof abutment loss after insertion of conicalcrown-retained bridges. Int. J. Prosthodont.,1999, 12, 452.
 
51.
Kaufmann R., Friedli M., Hug S., MericskeSternR.: Removable dentures with implantsupport in strategic positions followed for upto 8 years. Int. J. Prosthodont., 2009, 22, 233-241.
 
52.
Breitman J.B., Nakamura S., Freedman A.L.,Yalisove I.L.: Telescopic Retainers: An Oldor New Solution? A Second Chance to HaveNormal Dental Function. J. Prosthodont.,2012, 21, 79-83.
 
53.
Wöstmann B., Balkenhol M., Weber A., FergerP., Rehmann P.: Long-term analysis of telescopiccrown retained removable partial dentures:Survival and need for maintenance. J.Dent., 2007, 35, 939-945.
 
54.
Eitner S., Schlegel A., Emeka N., Holst S.,Will J., Hamel J.: Comparing bar and doublecrownattachments in implant – retained prostheticreconstruction: a follow-up investigation.Clin. Oral Impl. Res., 2008, 19, 530-537.
 
55.
Heckmann SM., Schrott A., Graef A.,Wichmann MG., Weber H-P.: Mandibulartwo-implant telescopic overdentures. 10-yearclinical and radiographical results. Oral Impl.Res., 2004, 15, 560-569.
 
56.
Zafiropoulos G-G., Rebbe J., Thielen U., DeliG., Beaumont Ch., Hoffmann O.: Zirconia removabletelescopic dentures retained on theteeth or implants for maxilla rehabilitation.Three-year observation of three cases. J. OralImplantol., 2010, 6, 455-465.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top