PL EN
RESEARCH PAPER
Differences in the corrosion resistance of selected metal alloys used in dental prosthetics
 
More details
Hide details
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, -, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
2
Medical University of Warsaw
 
3
Instytut Technik Wytwarzania, Politechnika Warszawska, Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa
 
4
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 
 
Prosthodontics 2016;66(3):187-199
 
 
REFERENCES (30)
1.
Craig RG, Powers JM, Wataha JC: Materiałystomatologiczne. Elsevier Urban & Partner,Wrocław, 2000.
 
2.
Spiechowicz E: Współczesne postępowanielaboratoryjne w protetyce stomatologicznej.PZWL, Warszawa, 1974.
 
3.
Sosnowska-Tomczyk E: Stopy metali stosowanew protetyce – zalety i wady. Twój PrzStomatol 2007; 5: 30-34.
 
4.
PN EN ISO 8044: Korozja metali i stopów –Podstawowe terminy i definicje.
 
5.
Otulakowska J, Włoch S, Jóźwiak K: Korozjabiologiczna stopu srebro-palladowego Spallw badaniach in vitro. Protet Stomatol 1997;XLVII, 3: 150-155.
 
6.
Sokołowski J: Zastosowanie azotku tytanu(TiN) do pokrycia powierzchni metalowychcześci protezy szkieletowej u pacjentki z nadwrazliwościąna metale. Doniesienie wstępne.Mag Stomatol 1999; 7: 32-35.
 
7.
Darowicki K, Krakowiak S, Orlikowski J,Arutunow A i wsp.: Monografia: Procesykorozyjne. Politechnika Gdańska, Gdańsk,2007.
 
8.
Masalski J: Elektrochemiczne zachowaniewybranych biomateriałów w sztucznej ślinie.Protet Stomatol 2000; L, 2: 110-115.
 
9.
Sokołowski J, Suliborski S: Przegląd metoduszlachetniania wszczepów i uzupełnień protetycznychwykonywanych ze stopów metali(na podst. piśmiennictwa). Protet Stomatol1998; XLVIII, 4: 221-226.
 
10.
Lygre H: Prosthodontic biomaterials and adversereactions: a critical review of the clinicaland research literature. Acta OdontolScand 2002; 60: 1-9.
 
11.
Tsui-Hsien H, Shinn-Jyh D, Yan M, Chia-TzeK: Metal ions release from new and recycledstainless steel brackets. Eur J Orthod 2004:26: 171-177.
 
12.
Otulakowska-Skrzyńska J, Krysiński Z:Korozja biologiczna metalicznych materia-łów dentystycznych w środowisku jamy ustnej.Implantoprotetyka 2004; 4: 16-20.
 
13.
Al-Hiyasat A, Darmani H: The effect of recastingon the cytotoxicity of base metal alloy.J Prosthet Dent 2005; 93, 2: 158-163.
 
14.
PN-EN ISO 17475: Korozja metali i stopów - Elektrochemiczne metody badań – Wytycznewykonania potencjostatycznych i potencjodynamicznychpomiarów polaryzacyjnych.
 
15.
Lopez-Alias JF, Martinez-Gomis J, AngladaJM, Peraire M: Ion release from dental castingalloys as assessed by a continous flowsystem: Nutritional and toxicological implications.Dent Mater 2006; 22, 9: 832-837.
 
16.
Mutlu-Sagesen L, Ergun G, Karabulut E: Ionrelease from metal-ceramic alloys in threedifferent media. Dent Mater J 2011; 30, 5:598-610.
 
17.
Wataha JC, Nelson SK, Lockwood PE:Elemental release from dental casting alloysinto biological media with and without protein.Dent Mater 2001; 17, 5: 409-414.
 
18.
Kaesche H: Corrosion of Metals.Physicochemical Principles and CurrentProblems. Springer-Verlag Berlin,Heidelberg, New York, 2003, str. 230.
 
19.
Mareci D, Cailean A, Ciurescu G, SutimanD: Electrochemical Determination of theCorrosion Resistance of NiCr Dental Alloys,The Open Corrosion Journal 2010; 3: 45-53.
 
20.
Denizoğlu S, Duymuş Y: Evaluation of cobalt,chromium and nickel concentrations in plasmaand blood of patients with removablepartial dentures. Dent Mater J 2006; 25, 2:365-370.
 
21.
Tuna SH, Pekmez NÖ, Keyf F, Canli F: The influenceof the pure metal components of fourdifferent casting alloys on the electrochemicalproperties of the alloys. Dent Mater 2009;25, 9: 1096-1103.
 
22.
Papadopoulos T, Polyzois G, Tapanli A,Frangou M: The effect of disinfecting solutionson bending properties and weightchanges of Co-Cr and Ti-6Al-7Nb alloys fordentures. Odontology 2011; 99, 1: 77-82.
 
23.
Kaiser R, Williamson K, O’Brien C, RamirezGarciaS, Browne DJ: The influence of coolingconditions on grain size, secondaryphase precipitates and mechanical propertiesof biomedical alloy specimens produced byinvestment casting. J Mech Behav BiomedMater 2013; 24: 53-63.
 
24.
Machha S, Kumar MV, Azhagarasan,Rangarajan V: Microstructure, mechanicalperformance and corrosion properties of basemetal solder joint. Indian J Dent Res 2011;22, 4: 614.
 
25.
Salehi SK, Hatton PV, Johnson A, Cox AG,McLeod C: The effect of hydrogen peroxideconcetration on metal ion release from dentalcasting alloys. J Oral Rehabil 2008; 35, 4:276-282.
 
26.
Geckili O, Bilhan H, Bilgin T, Von FraunhoferJA: The effect of urea on the corrosion behaviorof different dental alloys. Indian J DentRes 2012; 23, 1: 75-79.
 
27.
McGinley EL, Coleman DC, Moran GP,Fleming GJP: Effects of surface finishingconditions on the biocompatibility of a nickel-chromiumdental casting alloy. DentMater 2011; 27, 7: 637-650.
 
28.
Wataha JC: Biocompatibility of dental castingalloys: A review. J Prosthet Dent 2000;83, 2: 223-234.
 
29.
Zhuang J, Wang RR: Biological effects of metalions released from dental alloy. J. Clin.Rehabil. Tissue Eng Res 2008; 12, 10: 1998-2000.
 
30.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15stycznia 2008r. w sprawie wykazu substancji,których stosowanie jest dozwolone w procesiewytwarzania lub przetwarzania materia-łów lub wyrobów z innych tworzyw niż tworzywasztuczne przeznaczonych do kontaktuz żywnością. Załącznik nr 5.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top