PL EN
RESEARCH PAPER
Obstructive sleep apnea: Aetiology, diagnosis, treatment
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2015;65(5):449-459
 
 
REFERENCES (58)
1.
Hasiec A, Szumowski Ł, Walczak F:Obturacyjny bezdech-senny zabójca. ForumMedycyny Rodzinnej 2012; 6, 3: 103-114.
 
2.
Hudgel DW: Mechanism of obstractive sleepapnea. Chest 1992; 101, 2: 541-549.
 
3.
Kukwa A, Jernajczyk U: Aktywności oddechowew nerwach czaszkowych; model zwierzęcyobwodowej postaci bezdechów podczassnu. Pneumonol Alergol. Pol 1993; 61,1: 126-129.
 
4.
Łapienis MM, Gryczyńska D: Diagnostykaobturacyjnych zaburzeń oddychania podczassnu u dzieci. Otolaryngologia 2005; 4,3: 125-133.
 
5.
Przybyłowski T: Zaburzenia oddychania wczasie snu – rozpoznawanie i sposoby leczenia.Terapia 2000; VIII, 3: 17-21.
 
6.
Young K, Peppard PE, Gottlieb DJ:Epidemiology of obstractive sleep apnea. AmJ Respir Crit Care Med 2002; 165, 9: 1217-1239.
 
7.
Zagierska A, Górecka D, Radzikowska M,Baranowska B, Pływaczewski R, BednarekM, Przybyłowski T, Korczyński P, Zieliński J:Obturacyjny bezdech senny a czynniki ryzykachoroby niedokrwiennej serca. PneumaonolAlergol Pol 2000; 68, 5-6: 238-246.
 
8.
Balicki P, Przybyłowski T, Balcerzak J,Korczyński P, Broczek K, Droszcz W:Nieprawidłowości anatomiczne górnych drógoddechowych u chorych z obturacyjnym bezdechempodczas snu. Wiad Lek 2001; 54,1-2: 4-9.
 
9.
Deberry-Bobrowiecki B, Kukwa A, BlanksRHI: Cephalometric analysis for diagnosisand treatment of obstractive sleep apnea.Laryngoscope 1998; 98, 2: 226-234.
 
10.
Lowe AA, Santamaria JD, Fleetham JA, PriceC: Facial morphology and obstractive sleepapnea. Am J Orthod Dentofacial Orthop1986; 90, 6: 484-491.
 
11.
American Academy of Sleep Medicine TaskForce: Sleep-related breathing disorders inadults. Recommendations for syndrome definitionand measurement techniques in clinicalresearch. Sleep 1999; 22, 5: 667-689.
 
12.
Ciuba I: Obturacyjny bezdech senny.Fizjoterapia 2011; 1, 34: 109-115.
 
13.
Balcerzak J: Chrapanie – dokuczliwa przypadłośćczy zwiastun zespołu chorobowego?Terapia 2001; 1: 32-34.
 
14.
Zieliński J, Koziej M, Mańkowski M:Zaburzenia oddychania w czasie snu.Obturacyjny bezdech senny. WarszawaPZWL, 1997; 26-115.
 
15.
Mańkowski M, Koziej M, Cieślicki J, ŚliwińskiP, Gorzelak K, Zieliński J: Obraz klinicznyi wyniki leczenia zachowawczego obturacyjnegobezdechu sennego. Pol Arch MedWewn 1995; 93, 3: 234-241.
 
16.
Strohl KP, Redline S: Recognition of obstractivesleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 279-289
 
17.
American Academy of Sleep Medicine.International classification of sleep disorders,2nd ed. Diagnostic and coding manual.Westchester, Illinois: American Academy ofSleep Medicine 2005.
 
18.
Douglas NJ: How to reach a diagnostic in patientswho may have the sleep apnea/hypopneasyndrome. Thorax 1995; 50: 883-886.
 
19.
Browman CP, Sampson MG, Yolles SF,Gujavarty KD, Weiler SJ, Walsleben JA,Hahn PM, Mitler MM: Obstractive sleep apneaand body weight. Chest 1984; 85, 3: 435-438.
 
20.
Hoffstein V: Relationship between smokingand sleep apnea in clinic population. Sleep2002; 25: 519-524.
 
21.
Przybyłowski T, Balcerzak J, Korczyński P,Broczek K, Bielicki P, Chazan R: Efekty klinicznechirurgicznego leczenia obturacyjnegobezdechu podczas snu. Pol Arch MedWewn 2002; CVII, 3: 263-268.
 
22.
Sallivan CE, Issa FG, Berghton-Jones M,Eves L: Reversal of obstructive sleep apnoeaby contionous positive airway pressureapplied through the nares. Lancet 1981; 18:862-865.
 
23.
Pietrzyk A, Zgierska A, Pływaczewski R,Zieliński J: Wpływ długotrwałego leczeniaobturacyjnego bezdechu sennego za pomocąCPAP na objaw senności dziennej. Wiad Lek1997; 509, 10-12: 295-299.
 
24.
Robin P: Glossoptosis due to artresia and hypotrophyof the mandible. Am J Dis Child1934; 48, 3: 541-547.
 
25.
Schmidt-Nawara W, Lowe A, Wiegand L,Cartwright R, Perez-Gguerra F, Menn S:Oral appliances for the treatment of snoringand obstractive sleep apnea: a review. Sleep1995; 18, 6: 501-510.
 
26.
Ono T, Lowe AA, Ferguson KA, Fleetham JA:A tongue retaining device and sleep-state genioglossusmuscle activity in patients withobstructive sleep apnea. Angle Orthod 1996;66: 273-280.
 
27.
Carthwright RD: Predicting response to thetongue retaining device for sleep apnea syndrome.Arch Otolaryngol 1985; 111, 6: 385-388.
 
28.
Standards of Practice Committee of theAmerican Sleep Disoerders Association:Practice parameters for the treatment of snoringand obstructive sleep apnea with oral appliances.Sleep 1995; 18: 511-513.
 
29.
Johal A, Battagel JM: Current principles inthe management of obstractive sleep apnoeawith mandibular advancement appliances. BrDent J 2001; 190, 10: 532-536.
 
30.
Franson AMC, Tegelberg A, Svenson B,Lennartsson B, Isacsson G: Influence of mandibularprotruding device on airway passagesand dentofacial characteristcs in obstructivesleep apnea and snoring. Am J OrthodDentofacial Orthop 2002; 122, 4: 371-379.
 
31.
Mehta A, Qian J, Petocz P, Darendeliler MA,Cistulli PA: A randomized, controlled studyof a mandibular advancement splint for obstructivesleep apnea. Am J Respir Crit CareMed 2001; 163: 1457-1461.
 
32.
Pancherz H: The Herbst appliance – its biologiceffects and clinical use. Am J Orthod1985; 87, 1: 1-20.
 
33.
Bernhold M, Bondemark L: A magnetic appliancefor treatment of snoring patients withand without obstructive sleep apnea. Am JOrthod Dentofacial Orthop 1998; 113, 2:144-155.
 
34.
Gavish A, Vardimon AD, Rachima H, BloomM, Gazit E: Cephalometric and polysomnographicanalyses of functional magnetic systemtherapy in patients with obstructive sleepapnea. Am J Orthod Dentofacial Orthop2001; 120, 2: 169-177.
 
35.
Yoshida K: Elastic retracted oral applianceto treat sleep apnea in mentally impaired patientsand patients with neuromuscular disabilities.J Prosthet Dent 1999; 81, 2: 196-201.
 
36.
Petelle B, Vincent G, Gagnadoux F, Rakotonanahary B, Meyer B, Fleury B: One-night mandibular advancement titration forobstractive sleep apnea syndrome. Am JRespir Crit Care Med 2002; 165, 8: 1150-1153.
 
37.
Hans MG, Nelson S, Luks VG, Lorkovich P,Baek SJ: Comparison of two dental devicesfor treatment of obstructive sleep apnea syndrome(OSAS). Am J Orthod DentofacialOrthop 1997; 111, 5: 562-570.
 
38.
Ferguson KA, Ono T, Lowe AA, Al-Majed S,Love LL, Fleetham JA: A short-term controlledtrial of an adjustable oral appliance for thetreatment of mild to moderate obstructive sleepapnea. Thorax 1997; 52: 362-368.
 
39.
Gao XM, Zeng XL, Fu MK, Huang XZ:Magnetic resonance imaging of the upperairway in obstructive sleep apnea before andafter oral appliance therapy. Chin J Dent Res1999; 2: 27-35.
 
40.
Ferguson KA, Ono T, Lowe AA, Keenan SP,Fleetham JA: A randomized crossover studyof an oral appliance vs nasal-continuouspositive airway pressure in the treatment ofmild-moderate obstructive sleep apnea. Chest1996; 109, 5: 1269-1275.
 
41.
Pancer J, Al-Faifi S, Al-Faifi M, Hoffstein V:Evaluation of variable mandibular advancementappliance for treatment of snoring andsleep apnea. Chest 1999; 116, 6: 1511-1518.
 
42.
Yoshida K: Influence of sleep posture on responseto oral appliance therapy for sleep apneasyndrome. Sleep 2001; 24, 5: 538-544.
 
43.
Marklund M, Stenlund H, Franklin KA:Mandibular advancement devices in 630 menand women with obstructive sleep apnea andsnoring: tolerability and predictors of treatmentsuccess. Chest 2004; 125, 4: 1270-1272.
 
44.
Sanner BM, Heise M, Knoben B, MachnickM, Laufer U: MRI of the pharynx and treatmentefficacy of mandibular advancementdevice in obstructive sleep apnea syndrome.Eur Respir J 2002; 20: 143-150.
 
45.
Hoffstein V: Review of oral appliances for treatmentof sleep – disordered breathing. SleepBreath 2007; 11: 11-22.
 
46.
Okuno K, Sato K, Arisaka T, Hosohama K,Gotoh M, Taga H, Sasao Y, Hamada S: Theeffect of oral appliances that advanced themandible forward and limited mouth openingin patients with obstructive sleep apnea:a systematic review and meta-analysis ofrandomised controlled trials. J Oral Rehabil2014; 41: 542-554.
 
47.
Smith DM, Stradling JR: Can mandibular advancementdevices be a satisfactory substitutefor short term use in patients on nasalcontinuous positive airway pressure? Thorax2002; 57: 305-308.
 
48.
Mc Gown AD, Makker HK, Battagel JM,L’Estrange PR, Grant HR, Spiro SG: Longterm use of mandibular advancement splintsfor snoring and obstructive sleep apnea: a questionnairesurvey. Eur Respir J 2001; 17, 3:462-466.
 
49.
Bloch KE, Iseli A, Zhang JN, Xie X, Kaplan V,Stoeckli PW, Russi EW: A randomized, controlledcrossover trial of two oral appliancesfor sleep apnea treatment. Am J Respir CritCare Med 2000; 162, 1: 246-251.
 
50.
Fritsch KM, Iseli A, Russi E, Bloch KE: Sideeffects of mandibular advancement devicesfor sleep apnea treatment. Am J Respir CritMed 2001; 164, 5: 813-818.
 
51.
Kato J, Isono S, Tanaka A, Watanabe T, ArakiD, Tanzawa H, Nishino T: Dose-dependenteffects of mandibular advancement on pharyngealmechanics and nocturnal oxygenationin patients with sleep disordered breathing.Chest 2000; 117, 4: 1065-1072.
 
52.
Pitsit AJ, Darendeliler M, Gotsopoulos H,Petocz P, Cistulli PA: Effect of vertical dimensionon efficacy of oral appliance therapyin obstractive sleep apnea. Am J Respir CritCare Med 2002; 166, 6: 860-864.
 
53.
Pływaczewski R, Brzecka A, Bielicki P,Czajkowska-Malinowska M, Cofta S, Jonczak L, Radliński J, Tażbirek M, Wasilewska J: Zalecenia Polskiego Towarzystwa ChoróbPłuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeńoddychania w czasie snu u dorosłych.Pneumonol Alergol Pol 2013; 81, 3: 221-258
 
54.
Battagel JM, Kotecha B: Dental side effectsof mandibular advancement splint wear inpatients who snore. Clin Otolaryngol 2005;30: 146-156.
 
55.
Fransson AMC, Tegelberg A, Leissner L,Wanneberg B, Isacsson G: Effects of a mandibularprotruding device on the sleep of patientswith obstructive sleep apnea and snoringproblems; A 2-year follow-up. Sleep andbreathin 2003; 7, 3: 131-141.
 
56.
Rinqvist M, Walker-Engstrom M, Tegelberg A,Rinqvist I: Dental and skeletal changes after 4 years of obstractive sleep apnea treatmentwith a mandibular advancement device: aprospective, randomized study. Am J OrthodDentofacial Orthop 2003; 124: 53-60.
 
57.
Bondemark L, Lindman R: Craniomandibularstatus and function in patients with habitualsnoring and obstractive sleep apnoea afternocturnal treatment with a mandibular advancementsplint: a 2-year follow-up. Eur JOrthod 2000; 22, 1: 53-60.
 
58.
Martinez-Gomis J, Willaert E, Nogues L,Pascual M, Somoza M, Monasterio C: Fiveyears of sleep apnea treatment with a mandibularadvancement device. Side effects andtechnical complications. Angle Orthod 2010;80: 30-36
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top